Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

mykingdom
7761 cd7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovemyself lovemyself
0335 9a25 500
Reposted fromdmnkam dmnkam vialovemyself lovemyself
0250 d261 500
Reposted fromdmnkam dmnkam vialovemyself lovemyself
mykingdom
mykingdom
8440 cb9d 500
Reposted frompiehus piehus viaBetterDays BetterDays
8328 2509 500
mykingdom
8236 c018 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaBetterDays BetterDays
mykingdom
Chodź na kawę. Zrozumiesz, że czasu nie można tracić, bo lepiej ten czas wykorzystać na smak. Chodź na kawę. Zrozumiesz, że są ludzie, którzy potrafią rozmawiać i uśmiechać się do filiżanek. Patrzeć w oczy. Chodź na kawę. Poczujesz, ile w nas mieści się powrotów i szans. 
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaBetterDays BetterDays
mykingdom
Najlepszym sposobem, by być szczęśliwym z drugim człowiekiem jest nauczyć się najpierw być szczęśliwym w pojedynkę. Dzięki temu towarzystwo jest kwestią wyboru, a nie potrzeby.
— Mario Benedetti
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBetterDays BetterDays
mykingdom
3712 2086 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilkdreams silkdreams
mykingdom
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasilkdreams silkdreams
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu
mykingdom
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBetterDays BetterDays
mykingdom
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu
mykingdom
mykingdom
0004 8e74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
mykingdom
9999 6424
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl