Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

mykingdom
6466 2c0d
mykingdom
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viafreeway freeway
mykingdom
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viatobecontinued tobecontinued
mykingdom
3186 ecf8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatobecontinued tobecontinued
mykingdom
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa viagdziejestola gdziejestola
mykingdom
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viairmelin irmelin
mykingdom
2734 53c0 500
Reposted fromTittyBoi TittyBoi viabullet00 bullet00
mykingdom
9180 7585 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabullet00 bullet00
mykingdom
5521 38e3
Reposted frommiischa miischa viaimpulsivee impulsivee
mykingdom
mykingdom
0694 7bf6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
mykingdom
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viaramoneska ramoneska
mykingdom
8731 39ad 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaramoneska ramoneska
mykingdom
8759 bd5c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaramoneska ramoneska
mykingdom
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viaramoneska ramoneska
mykingdom
mykingdom
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaramoneska ramoneska
mykingdom
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaramoneska ramoneska
mykingdom
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaramoneska ramoneska
mykingdom
Warto mówić głośno o swoich marzeniach. Czasem osoby, które mogą nam pomóc w ich realizacji, stoją obok.
— Magdalena Pieczonka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaramoneska ramoneska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl