Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2019

mykingdom
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis
mykingdom
6692 723e 500
mykingdom
7894 f045
mykingdom
2935 e4df 500
mykingdom
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
mykingdom
mykingdom
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viamoglismywszystko moglismywszystko
mykingdom

Mój plan polega na tym, że pewnego dnia, nie wiem jak, ani w jakim kontekście, będziesz mnie potrzebować.

— Mario Benedetti
mykingdom
3010 2bc2
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu
mykingdom
2041 36ce
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
mykingdom
3794 ab3e
Reposted fromwagabunda wagabunda viaBetterDays BetterDays
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu
mykingdom
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu

October 29 2019

mykingdom
5047 a590 500
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu

August 31 2019

mykingdom
Kto by pomyślał, że będzie już tylko gorzej.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu

August 18 2019

mykingdom
nie wierzę w miłość. miłości nie ma.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl