Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

mykingdom
6491 dd97 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBetterDays BetterDays
mykingdom
6965 b671 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
Reposted frommessedup messedup viabadblood badblood
mykingdom
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viawakemeupx wakemeupx
mykingdom
8613 7242
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viawakemeupx wakemeupx
mykingdom
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawakemeupx wakemeupx
mykingdom

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viawakemeupx wakemeupx
mykingdom
8444 de6f
mykingdom
Najważniejsze jest podejście, a dzisiaj mam złe.
— Kajman- Bezsenność
Reposted fromdaylight daylight viaBetterDays BetterDays
mykingdom
1087 f395
Reposted fromsavatage savatage viaBetterDays BetterDays
mykingdom
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBetterDays BetterDays
mykingdom
7658 9609
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBetterDays BetterDays
mykingdom
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viabadblood badblood
mykingdom
8192 3ff3
mykingdom
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabadblood badblood
mykingdom
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood

May 16 2019

mykingdom
9083 3a00 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mykingdom
4819 c097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mykingdom
5730 8a8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mykingdom
5730 8a8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl